Kalite Politikası

İmal ettiğimiz ürünlerin kalitesi ve müşteri tatmini işletme başarımızın sürekliliğinin anahtarıdır.  İşletme sürecinin her aşamasının bütünü ile kontrolünü amaçlayan kalite sisteminin kurulması ile en üst düzeyde müşteri tatmini sağlanacak; kalite, verimlilik ve esneklikte en üst düzeye ulaşılacak ve maliyetler düşürülecektir.Bu bağlamda, kalite politikamızın ana hatları;

  • En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
  • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyet azaltıcı çalışmaların tüm personelimizin katılımı ile yürütülmesi,
  • Tedarikçilerimize yaptırdığımız işlerle ilgili gerekliliklerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,
  • Kalite iyileştirme çalışmalarının sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile iç ve dış müşterilerimizin gerekliliklerinin karşılanmasına öncelik verilerek sürdürülmesi,
  • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,
  • Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynaklarımızın en az fire oluşturacak şekilde kullanılması,
  • Yaptığımız her işin ilk seferinde ve sürekli olarak doğru yapılması,
  • Kalite iyileştirme çalışmalarında sürekliliğin sağlanmasıdır.
 • Kalite politikamızı personelimize aktarmış durumdayız. Herkes tarafından anlaşılmış ve bilinçaltına yerleştirilmiştir.

 

Çevre Politikası

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için;

  • Ülkemizde yayınlanmış (ulusal/uluslararası) yasal şartlar ve diğer şartlara uymak, güncelliğini takip etmek,
  • Atıkları kaynağında azaltmak ve teknolojik imkanlar ile çevre etkilerini kontrol altında tutmak,
  • Çevre performansımızı sürekli takip etmek ve iyileştirmek,
  • Çevre bilincini tüm personel, tedarikçi ve müşterilerimize yayarak sürecin sürekli ve sağlıklı işlemesini sağlamak,
  • Bu çerçevede çevre yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirmek benimsenmiştir.
 • Yönetim, taahhütte bulunduğu çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.Çevre politikamız, çalışanlarımıza duyurulur ve web sitesi üzerinden yayınlanarak erişime açık olması sağlanır, yılda bir kez YGG toplantılarında gözden geçirilerek uygunluğu kontrol edilip, ihtiyaç durumunda revize edilir.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Amacımız; Çalışanlar ve tüm paydaşlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.

Amacımız için yaptıklarımız;

- Yerine getirdiğimiz üretim ve hizmetler sırasında paydaşlarımızı, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan korumak, iş kazalarını önlemek,
- Önleyici yaklaşımlarla tehlikeleri belirleyerek, riskleri ve kazaları azaltmak,
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili yasal mevzuat ve diğer bağlayıcı düzenlemelere uygun hareket ederek, İSG performansımızın sürekli gelişimini sağlamak,
- İSG yönetim sistemimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütmektir.

Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Politikası

Amacımız; En üstün Müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

Amacımız için yaptıklarımız;

- Müşteri beklentilerini anlamak ve hızlı cevap vermek amacıyla etkili ve etkin iletişim kanalları oluşturmak,
- Alınan olumlu olumsuz tüm bildirimleri yasalara uygunluk, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda bilimsel kaidelere uygun olarak sonuçlandırmak,
- Müşteri odaklı yaklaşım bilincine sahip çalışanlar ile müşteri ilişkileri süreçlerini sürekli iyileştirmek,
- Bu süreçlerde müşteri bilgilerinin gizliliğini garanti altına almaktır.

İnsan Kaynakları Politikası

Amacımız: Ekip çalışmasına inanan, sorumluluklarını istenilen nitelikte ve zamanında yerine getiren, hedeflerine ulaşırken her türlü etik kurallara uyan, yenilikçi, değişime açık, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci yüksek bir çalışan profili oluşturmaktır.

Amacımız için yaptıklarımız;

- Şirketimizin insan kaynağı seçimini, gelişimi yüksek, işe uygun yetkinliğe sahip, şirket değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yapmak,
- Çalışanlarımızın, sürekli gelişimini sağlayarak şirket hedeflerine katkılarını, yürütmekte oldukları görevlerde başarılarını ve verimlerini artırıcı eğitim fırsatları ve imkanları yaratmak,
- Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirmek ve teşvik etmek,
- Çalışanlarımızın motivasyon, tatminini ölçmek ve sürekli iyileştirmek adına Çalışan Memnuniyet Anketleri (ÇMA) yapmak,
- Çalışanlarımıza profesyonel bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
- Performans yönetim sistemiyle belirlenen eğitim ile desteklenen çalışanlarımızın performansını en üst düzeyde tutmak,
- Çalışanlarımızı ekip çalışmalarına teşvik etmek ve uygun ortamlar yaratmak,
- Çalışanlarımızın yaratıcı ve yenilikçi fikirleri sunmalarını sağlamaktır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası

Amacımız: Toplumun beklentilerini anlayarak bu konuda projeler yürütmek.

Amacımız için yaptıklarımız;

- Sosyal sorumluluk konusunda çalışanları ve diğer paydaşları bilinçlendirmek,
- Sosyal sorumluluk alanlarına giren konularda (eğitime destek, çevre duyarlılığı, insana yatırım vb.) belirlenen temel kriterlere uyum sağlamak,
- Kurumsal ve toplumsal gelişimi sağlayacak faaliyetleri teşvik etmek,
- Olumsuz etkileri azaltmaya yönelik toplumsal projeler yapmak,
- Fırsat eşitliğine dikkat etmektir.

Bilgi Güvenliği Politikası

Amacımız:

- Kurumumuzun bilgi varlıklarının ve bilişim faaliyetlerinin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine (BGYS) uygun olarak kurgulanması, dokümante edilmesi, belgelendirilmesi, yayılımının sağlanması, farkındalığının yaratılması, korunması, sürekliliğinin sağlanması ve bu faaliyetlere yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesidir.
- BGYS kapsamı ve sınırları içinde bilgi sistemlerinde işlenen her türlü gizli/ticari/özel bilginin kurumumuzun ya da çalıştığımız diğer kurumların gizliliği olduğu kabul edilerek, bu bilginin herhangi bir yerde/kişi/kurum/kuruluşta onayımız ya da müşterimizin bilgisi/onayı olmaksızın Gizlilik/Bütünlük/Erişilebilirlik şartlarına bağlı kalarak elde edilemezliği sağlanmaktadır.
- BGYS kapsam ve sınırları içinde kalmak koşulu ile BGYS politikası, yasal ve düzenleyici gereksinimlere uymak, sözleşmelerden doğan ve üçüncü şahısların yükümlülükleri veya bağımlılıkları dikkate almaktır.
- Kuruluşumuz, yukarıda ifadesini bulan çerçeve içinde BGYS kurulumuna, işletimine, izlenmesine, gözden geçirilmesine, bakımına ve iyileştirilmesine olan bağlılığını aşağıdaki hususları gerçekleştirerek kanıtlayacağını beyan eder:

Amacımız için yaptıklarımız;

- BGYS amaçları tanımlanır ve planları yapılır.
- Risk analizleri yapılır, analiz sonuçlarına bağlı olarak risk değerlendirmeleri ve risk kriterleri ortaya konulur, bu çerçevede risk yönetimi sağlanır.
- Bilgi güvenliği amaçlarını karşılama ve bilgi güvenliği politikalarına uyum, yasalara karşı sorumluluklar ve sürekli iyileştirmeye olan gereksinimler tanımlanır.
- BGYS’yi kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için yeterli kaynaklar (finansal, insan kaynakları, ekipman, yazılım, danışmanlık, eğitim vs.) sağlanır.
- Riskleri kabul etme ölçütlerini ve kabul edilebilir risk seviyelerini belirlemek üzere gerekli çalışmalar organize edilir ve yönetilir.
- Yılda en az bir kez BGYS Politikası gözden geçirilir ve gerekli görüldüğü hallerde düzenlemeler yapılır ve ilgili taraflara duyurulur.

AR-GE Politikası

Amacımız: Yeni ürün araştırmaları ve çalışmaları yapmak, mevcut ürünleri iyileştirmek, maliyet düşürme çalışmaları yapmak.

Amacımız için yaptıklarımız;

- Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
- Rakip ürün kıyaslamalarını sürekli yapmak ve ilgili bölümleri bilgilendirmek,
- Bilgi ve teknoloji üreten kurumlarla işbirliği yapmak,
- Hammaddeye yönelik gelişmeleri sürekli takip etmek,
- Hammadde tedarikçileri ile işbirliklerini geliştirmektir.

Satınalma Politikası

Amacımız: Tedarikçi ilişkilerini yürütmek, uygun ürünü en uygun fiyata istenilen zamanda sağlamak

Amacımız için yaptıklarımız;

- En az 2 teklif almak,
- Pazarlık ve fiyat görüşmelerinde en az 2 kişi olmak,
- Mutlaka alım sözleşmesi yapmak,
- Tedarikçilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak,
- Öneri ve şikayetleri dikkate almak,
- Tedarikçi değerlendirme prosedürüne uygun davranmaktır.

Muhasebe ve Finans Politikası

Amacımız: Tedarikçi ilişkilerini yürütmek, uygun ürünü en uygun fiyata istenilen zamanda sağlamak

Amacımız için yaptıklarımız;

- En az 2 teklif almak,
- Pazarlık ve fiyat görüşmelerinde en az 2 kişi olmak,
- Mutlaka alım sözleşmesi yapmak,
- Tedarikçilerle birlikte ortak çalışmalar yapmak,
- Öneri ve şikayetleri dikkate almak,
- Tedarikçi değerlendirme prosedürüne uygun davranmaktır.

Üretim Politikası

Amacımız: Yeni ürün araştırmaları ve çalışmaları yapmak, mevcut ürünleri iyileştirmek, maliyet düşürme çalışmaları yapmak.

Amacımız için yaptıklarımız;

- Teknolojik gelişmeleri takip etmek,
- Rakip ürün kıyaslamalarını sürekli yapmak ve ilgili bölümleri bilgilendirmek,
- Bilgi ve teknoloji üreten kurumlarla işbirliği yapmak,
- Hammaddeye yönelik gelişmeleri sürekli takip etmek,
- Hammadde tedarikçileri ile işbirliklerini geliştirmektir.